baner nabór

Terminarz rekrutacji

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok 2023/24 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Lp.


Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna

prawnego)

od 15 maja

do 21 czerwca

do godz.15.00

od 1 sierpnia

do 4 sierpnia

do godz.15.00


2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz złożenie nowego

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie

od 23 czerwca

do 10 lipca

do godz.15


3.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

poświadczanych w oświadczeniach

do 11 lipca

do 8 sierpnia

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)

wskazanych w oświadczeniach

do 14 lipca

do 10 sierpnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 lipca

14 sierpnia

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały złożone

od 17 lipca

do 20 lipca

do 15.00

od 12 sierpnia

do 18 sierpnia

do 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca

do 14.00

21 sierpnia

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych

w szkole

do 24 lipca

23 sierpnia

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 25 lipca

24 sierpnia

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia

wystąpienia o

uzasadnienia

odmowy przyjęcia11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia

otrzymania

uzasadnienia

odmowy


12.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia

złożenia odwołania do

dyrektora szkoły


UWAGA KANDYDACI

Informacja dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej zgodnie z nowym prawem oświatowym w pierwszej klasie wybierają przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, nasza szkoła proponuje następujący wybór:

- matematyka/fizyka (przygotowanie do studiów na politechnice, np. informatyka, budownictwo)

- matematyka/geografia (studia ekonomiczne)

- matematyka/chemia

- biologia/chemia (kierunki medyczne i pokrewne)

- biologia/język polski (studia psychologiczne)

- historia/język polski ( studia prawnicze, kierunki humanistyczne)

- geografia/wiedza o społeczeństwie (dziennikarstwo, logistyka)

Języki obce będą rozszerzane we wszystkich klasach, w naszej szkole nauczamy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.


Ponadto informujemy, że I LO przy postępowaniu rekrutacyjnym honoruje punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty oraz oceny końcowe z następujących przedmiotów:

- język polski,

- matematyka,

- historia,

- biologia.