Deklaracja dostępności Lo Zary

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lo Zary.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku  szkoły  jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na parterze budynku biura znajduje się sekretariat. Pracownik sekretariatu  udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw.
Parking przed budynkiem biura jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
Wejście do budynków z psem asystującym jest dozwolone.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe,

które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (na przykład programy czytające),

systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.

ctrl +  powiększa widok

ctrl -  zmniejsza widok

Inne informacje i oświadczenia

W kwietniu 2022 roku opublikowany zostanie szablon spełniający standardy WCAG

W międzyczasie poprawiane są błędy zawarte w Raport z wynikami przeglądu dostępności.